THONG KE HAI NHAY - XSMB - XSMN - XSMT

PHÂN TÍCH 2 NHÁY - PHÂN TÍCH DÀI NHẤT LÀ 5 NGÀY

Tỉnh/TP   Số Ngày phân tích

BẠN ĐANG XEM TOÀN BỘ PHÂN TÍCH CÓ SỐ NGÀY CHẠY LÀ 1 NGÀY
Chú ý: Để xem vị trí của một cầu bạn chỉ cần di chuột lên link của phân tích là thấy.

Đầu 0 00 01 02 03 04 05 00 07 08 09
Đầu 1 10 11 12 13 14 15 10 17 18 19
Đầu 2 20 21 23 24 25 20 27 28 29
Đầu 3 30 31 32 33 34 35 30 37 38 39
Đầu 4 40 41 42 43 44 45 40 48 49
Đầu 5 50 51 52 53 54 55 50 57 58 59
Đầu 6 60 61 62 63 64 65 60 67 68 69
Đầu 7 70 71 72 73 74 70 78 79
Đầu 8 80 81 82 83 84 85 80 88 89
Đầu 9 90 91 92 93 94 95 90 97 98 99

Tổng số các phân tích xuất hiện theo cặp số

Cặp số 04 xuất hiện 2 lần Cặp số 05 xuất hiện 1 lần Cặp số 09 xuất hiện 2 lần
Cặp số 13 xuất hiện 1 lần Cặp số 14 xuất hiện 1 lần Cặp số 15 xuất hiện 1 lần
Cặp số 87 xuất hiện 3 lần Cặp số 91 xuất hiện 4 lần Cặp số 95 xuất hiện 2 lần
Cặp số 98 xuất hiện 1 lần
Cặp số 16 xuất hiện 3 lần Cặp số 17 xuất hiện 1 lần Cặp số 24 xuất hiện 1 lần
Cặp số 25 xuất hiện 1 lần Cặp số 26 xuất hiện 3 lần Cặp số 27 xuất hiện 1 lần
Cặp số 30 xuất hiện 2 lần Cặp số 32 xuất hiện 1 lần Cặp số 33 xuất hiện 1 lần
Cặp số 39 xuất hiện 1 lần Cặp số 43 xuất hiện 3 lần Cặp số 45 xuất hiện 1 lần
Cặp số 48 xuất hiện 3 lần Cặp số 49 xuất hiện 1 lần Cặp số 53 xuất hiện 1 lần
Cặp số 55 xuất hiện 1 lần Cặp số 57 xuất hiện 2 lần Cặp số 63 xuất hiện 1 lần
Cặp số 64 xuất hiện 1 lần Cặp số 67 xuất hiện 2 lần Cặp số 69 xuất hiện 1 lần
Cặp số 73 xuất hiện 1 lần Cặp số 82 xuất hiện 1 lần Cặp số 86 xuất hiện 2 lần